Regulamin sklepu internetowego GARDENMATIC

 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gardenmatic.pl.

  1.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.gardenmatic.pl, prowadzony jest przez:
  HABU S.C. adres Lipnowska 7a Gdynia, NIP 5862283369, REGON 221901597.

  1.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  1.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  2.1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych płatnika i danych wysyłkowych. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

  2.2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych) dostępnego po uaktywnieniu przycisku „Zarejestruj”, stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

  2.3. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

  2.4. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  3.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  3.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  - dodanie do koszyka produktu,
  - wybór rodzaju dostawy,
  - wybór rodzaju płatności,
  - wybór miejsca wydania rzeczy,
  - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

  3.3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

  3.4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

  3.5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

  3.6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 4. Dostawa

  4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

  - Firma Kurierska: czas dostawy do 7 dni(pod warunkiem dostępności w magazynie Dostawcy) od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty
  - Impost: czas dostawy do 7 dni(pod warunkiem dostępności w magazynie Dostawcy) od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty

  4.3 Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

  4.4 Klient ponosi koszty przesyłek zwróconych do nadawcy z powodu nie podjęcia ich pod adresem wskazanym przez Klienta jako adres dostawy zamówionego Towaru.

 5. Ceny i metody płatności

  5.1 Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze lub dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.

  5.2 Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatniczych.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  6.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  6.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Reklamacje dotyczące Towarów

  7.1 Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musi być dokonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy, i musi zawierać każdorazowo zawierać będzie następujące dane:

  - nazwę i ilość zakwestionowanych Produktów,
  - numer serii,
  - datę przydatności do użytku,
  - opis wad,
  - opis okoliczności w jakich zostały stwierdzone.

  7.2 Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego jakościowego następować będzie w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia do Sprzedawcy w sposób przewidziany powyżej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego następować będzie wymiana Produktu na pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji jakościowej rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.

 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  8.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Habu S.C.

  8.2 GARDENMATIC Przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz prawidłowej realizacji usług.

  8.3 Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  8.4 Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystania.

  8.5 GARDENMATIC szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów Sklepu do celów reklamowych.

  8.6 Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. GARDENMATIC deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.

  8.7 GARDENMATIC gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

  8.8 Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie.

 9. Reklamacja towaru

  9.1 Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 23 czerwca 1964 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 1740) wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w ciągu dwóch lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta. W przypadku jednak, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu jednego roku od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta.

  9.2 Reklamacje dotyczące Towaru można składać adres mailowy muchotwory@gmail.com. W reklamacji należy opisać rodzaj niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem.

  9.3 Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 1.2 Regulaminu.

  9.4 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

  9.5 W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  9.6 W przypadku urządzeń spalinowych bezwzględnie należy opróżnić olej silnikowy i paliwo, o ile klient zalał tymi płynami samodzielnie silnik. W innym wypadku Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego kosztami odciągania i utylizacji płynów kwotą 50 zł brutto.

 10. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot Towaru

  10.1 Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), przysługuje mu, bez podawania przyczyn, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 1.2 Regulaminu.

  10.2 Towar powinien być zwrócony przez Konsumenta Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  10.3 Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

  10.4 Koszt odesłania zwracanego towaru jest po stronie klienta.

  10.5 Odesłany towar musi być kompletny, ze wszystkimi akcesoriami, w innym wypadku klient zostanie obciążony na wartość  zagubionych elementów zakupionego produktu.

  10.6 Sprzęt spalinowy nie może nosić znamion zalania płynami eksploatacyjnymi.

 11. Postanowienia końcowe

  11.1 Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

  11.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Albo Resetuj hasło